Email Timepass

This blog is all about timepass emails, funny emails, romantic emails, fultoo mast email time pass. :)

इंटरनेटचा वेग (Speed) वाढवा!


 
इंटरनेटचा वेग (Speed) वाढवा!

आपण वापरत असलेल्या इंटरनेटचा वेग (Speed)  वाढविण्यासाठी आपल्या कॉम्प्युटरमध्येच सोय केलेली असते. प्रत्यक्षात इंटरनेटचा वेग हा आहे तेवढाच असतो, पण आपल्या कॉम्प्युटरमधिल विंडोजमध्येच एका जागी तो वेग थोडासा कमी केलेला असतो. याच जागी जर आपण वेग थोडासा कमी करण्याची कमांड बदलून व्यवस्थित दिल्यास थोड्याप्रमाणामध्ये  इंटरनेटचा वेग वाढू शकतो.

खाली दिल्याप्रमाणे जर आपण बदल केल्यास आपण वापरत असलेल्या इंटरनेटचा वेग थोड्याप्रमाणामध्ये  वेग वाढू शकतो.
१) ''स्टार्ट' बटणावरील ' रन (Run...) ' या विभागावर क्लिक करा आणि त्याजागेमध्ये gpedit.msc  टाईप करुन 'OK' बटणावर क्लिक करा.


२) आता आपल्यासमोर "Group Policy"  नावाचा प्रोग्रॅम सुरु होईल.


३) या "Group Policy"  प्रोग्रॅमच्या डाव्या बाजूच्या जागेतील Local Computer Policy  मधिल Computer Configuration मधिल Administrative  Templates  मधिल Network  मधिल QoS Packet Scheduler  वर क्लिक करा.


४) आता उजव्या बाजूच्या जागेतील " limit reservable bandwidth "  वर डबल क्लिक करा.


५) आता आपल्यासमोर limit reservable bandwidth Properties  चा चौकोन उघडेल. त्यातील ' Enabled ' वर क्लिक करुन खालील जागेतील Bandwidth limit %  समोरील संख्या बदलून त्याजागी शून्य (०) ही संख्या टाईप करा आणि 'OK' बटणावर क्लिक करा.


६) आता पाहा पुढल्या वेळेसे इंटरनेट वापरताना थोडाफार फरक जाणवतो का?


0 comments:

Post a Comment

My Favorite Blogs

Search This Blog

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Followers

About this blog

This blog is all about timepass emails, funny emails, romantic emails, fultoo email time pass. :)

Join Mginger